اعلام تعرفه منسوج نبافته از یک طرف آغشته به چسب توسط دفتر تعرفه گمرک ایران

دفتر تعرفه گمرک ایران این تعرفه را طی نامه شماره 99/56031390/0149 اعلام کرد.

نظر دفتر تعرفه گمرک ایران: 56031390

نظر گمرک اجرایی مربوطه: 56031390

اعلام تعرفه منسوج نبافته از یک طرف آغشته به چسب توسط دفتر تعرفه گمرک ایران