بخشنامه202_99

پیاده سازی و عملیاتی نمودن سرویس جدید ثبت پیاده سازی و عملیاتی نمودن سرویس جدید ثبت سفارش

پیاده سازی و عملیاتی نمودن سرویس جدید ثبت سفارش در سامانه های اطلاعاتی گمرک ایران در روز ۴ دی ۹۹ بصورت آزمایشی
لزوم کنترل ها و نظارت های کارشناسان گمرکات اجرایی در عملیات ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی

متن اصل بخشنامه در ادامه آمده است.

 

 

متن بخشنامه