بخشنامه شماره ۹۹/۱۱۸۰۳۲۵ “لزوم انجام تشریفات متروکه

در خصوص خودروهای موجود در بنادر و گمرکات کشور که مهلت نگهداری و توقف در اماکن گمرکی اعم از مناطق آزاد و ویڑه اقتصادی به اتمام رسیده است. “

 

 

متن کامل بخشنامه شماره ۱۱۸۰۳۲۵ /۹۹